A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych o zwołaniu posiedzenia na 23.042018 r.
» Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o zwołaniu posiedzenia na 23.04.2018 r.
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
 • Rada Gminy
 • Protokoły z obrad sesji
 • Kadencja 2010-2014
 • Protokół Nr XXXVI/2014 (sesja 21 i 23 stycznia 2014)


  Protokół Nr XXXVI/2014
  obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Piątnica,
  odbytej na dwóch posiedzeniach
  w dniu 21 i 23 stycznia 2014 r.
  w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy,
  przy ul. Szkolnej 25
  Przebieg obrad sesji na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2014 r.

  Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.05 i trwały do godziny 14.35.
  Obradom przewodniczył Pan Dariusz Kossakowski - Przewodniczący Rady.
  W sesji uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 15. W związku z tym Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
  Radni otrzymali projekty uchwały będący przedmiotem obrad sesji.
  Informację o terminie, miejscu sesji oraz porządku obrad podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i umieszczenie w BIP Urzędu Gminy Piątnica oraz poinformowano mieszkańców gminy za pośrednictwem sołtysów.


  Radni Rady Gminy obecni na sesji:
  1. Bieńczyk Jacek
  2. Bogdan Bieńczyk
  3. Domitrz Urszula
  4. Dymek Andrzej
  5. Gorlewicz Romuald
  6. Komorowska Agnieszka Alicja
  7. Kossakowski Dariusz
  8. Kuźniecow Barbara
  9. Laskowski Eugeniusz
  10. Maślak Józef Adam
  11. Sowa Halina
  12. Śmiarowski Karol
  13. Świderski Andrzej
  14. Weber Krzysztof
  15. Wysk Krzysztof

  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Łada Edward - Wójt Gminy
  2. Brzozowska Edyta - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy
  3. Zaręba Janina - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy
  4. Jarominiak Urszula - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy
  5. Duda Bożena - Inspektor do obsługi Rady Gminy
  6. sołtysi sołectw: Budy- Mikołajka, Budy Czarnockie, Czarnocin, Choszczewo, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Drożęcin - Lubiejewo, Elżbiecin, Guty, Górki- Szewkowo, Jeziorko, Kobylin, Kosaki, Kałęczyn, Kownaty, Kisielnica, Krzewo, Marianowo, Murawy, Motyka, Nagórki, Niewodowo, Nowy Cydzyn, Olszyny - Kolonia, Olszyny, Pęza, Poniat, Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska, Rakowo - Boginie, Rakowo-Czachy, Rządkowo, Stary Cydzyn, Stary Drożęcin, Truszki, Wyłudzin, Żelechy, Wyrzyki.

  Listy obecności w załączeniu do oryginału protokołu.

  W sesji uczestniczyła publiczność oraz dziennikarze lokalnych mediów.

  Ad. 1.

  XXXVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady, który na wstępie powitał wszystkich zgromadzonych.

  Ad. 2.

  Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z art. 20 ust. 1a. ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady oraz zgodnie z ust. 4 tegoż artykułu, zmiany mogą być wprowadzane w porządku obrad za zgodą wnioskodawcy, czyli w tym wypadku za zgodą wójta.
  Zapytał także, czy radni zgłaszają wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
  Radny Jacek Bieńczyk stwierdził, że w dołączonych dokumentach, czyli w projekcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach u uzasadnieniu jest błąd „Nadmienia się, że poprzednia uchwała Nr 132/XXVIII/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 15 maja 2013 r. została uznana za nieważną wyrokiem Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 10 grudnia 2013 r. sygn.IIS.A.Br 614/13, stąd konieczność przeprowadzenia procedury likwidacyjnej ponownie”. W związku z tym, że jest to podyktowane wyrokiem, proszę wpisać, że jest to wyrok nieprawomocny. Nie wiem jak Rada będzie rozpatrywała taką sprawę przy wyroku nieprawomocnym.
  Przewodniczący Rady przypomnę, że jesteśmy w punkcie - ustalenie porządku obrad. Czy radni zgłaszaj wnioski w sprawie zmiany porządku obrad?

  Wobec nie zgłoszenia wniosków Przewodniczący Rady przedłożył porządek dzienny o poniższej treści:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  4. Przyjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach.
  5. Zamknięcie obrad.
  Stwierdził także, że wniosek, który zgłaszał radny będzie rozpatrywany w punkcie – Przyjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach.
  Wójt powiedział, że do projektu uchwały należy nanieść zapis, bo wkradł się błąd i należy napisać, iż „należy zawiadomić rodziców”, a nie jak napisano „zawiadomiono rodziców”. Powstał błąd pisarski.
  Przewodniczący Rady p. Wójcie także proszę o zgłoszenie tego wniosku w tym punkcie.

  Ad. 3.

  Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr XXXV sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze do obsługi rady i przed rozpoczęciem sesji Rady. Do protokołu nie zostały wniesione żadne uwagi. Następnie poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za wnioskiem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła protokół Nr XXXV/2013 sesji Rady Gminy.

  Ad. 4.

  Przewodniczący Rady poinformował, że w tym punkcie porządku obrad zostanie rozpatrzony projekt uchwały o likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach.
  Pierwszy wniosek zgłaszał radny Jacek Bieńczyk aby w projekcie uchwały w uzasadnieniu zaznaczyć, że wyrok jest nieprawomocny.
  Radny Jacek Bieńczyk na dzień dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny.
  Przewodniczący Rady p. Wójt zgłaszał wniosek aby w projekcie uchwały o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej w Żelechach w § 3 skreślić wyraz „zawiadomiono” i nanieść zapis „należy zawiadomić”. Następnie poddał go pod głosowanie wniosek o naniesieniu poprawki w § 3 projektu uchwały słowo „zawiadomiono” zastąpić słowami „należy zawiadomić”. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za wnioskiem głosowało 11 radnych, przeciw 2 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Wniosek został przegłosowany, czyli w projekcie uchwały zamieniamy słowo „zawiadomiono” na „należy zawiadomić”.
  Następnie Przewodniczący Rady prosił radnego Jacka Bieńczyka o sprecyzowanie dokładnie, w którym miejscu należy to zapisać.
  Radny Jacek Bieńczyk jeżeli mamy rozpatrywać projekt uchwały, a wyrok jest nieprawomocny, to ja nie rozumiem co będziemy rozpatrywać.
  Wójt stwierdził, że jest to nowa uchwała i my do tamtej nie wracamy.
  Radny Jacek Bieńczyk odczytał fragment wyroku Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 10 grudnia 2013 r. w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach „stwierdza się nieważność zaskarżonej uchwały, stwierdza się że zaskarżona uchwała nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku”. Jak wyrok jest nieuprawomocniony to do tego się nie odzywamy.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że tamta uchwała jest nieważna. My podejmujemy drugą uchwałę.
  Wójt także stwierdził my podejmujemy nową uchwałę.
  Radny Jacek Bieńczyk jak możemy podjąć nową uchwałę jak wyrok jest nieprawomocny.
  Radny Józef Maślak p. Wójcie po pierwsze proszę podać podstawę prawną na uchwałę intencyjną. Wyrok jest nieprawomocny. Po drugie do czasu uprawomocnienia się wyroku ta uchwała jest w obiegu prawnym, czy się to panu podoba, czy nie. Chce pan żebyśmy łamali prawo. Trzeba powiedzieć wprost, po co nam sądy, po co nam wojewoda, po co nam kolegium odwoławcze, skoro podejmowane są uchwały za likwidacją szkoły na zasadzie faktów dokonanych. Po co nam to wszystko? Co to jest tworzenie prawa made in Łada. Jestem temu przeciwny i stwierdzam jednoznacznie - takie uchwały, to jest świadome łamanie prawa. Grozi to odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną, p. Wójcie, bo ta uchwała jeszcze raz przypominam jest w obrocie prawnym i nikt jej z tego obrotu prawnego nie wycofał. Proszę mi podać podstawę prawną, na jakiej podstawie wnosi pan tą uchwałę pod głosowanie.
  Wójt ja nie podtrzymuję tamtego wyroku, nie wnoszę poprawek do tamtej uchwały. Proponuję podjąć nową uchwałę. Ja się zgodziłem z wyrokiem sądu, który został 10 grudnia mi odczytany i to wszystko. Po prostu uważam, że skoro uchwała nieważna, więc szkoła na papierze jest, a w rzeczywistości jej nie ma. Podejmujemy nową uchwałę, zaczynamy nową procedurę i to wszystko.
  Radny Józef Maślak a czy pan się zgodził, czy nie zgodził, prawo do wniesienia skargi kasacyjnej mają wszystkie strony. Póki co pan nie może dążyć do podejmowania dalszych uchwał w tej sprawie. Nie może być coś takiego, jak mówił mecenas Truszkowski – dopóki trwa w tej sprawie postępowanie odwoławcze nie wolno podejmować jakichkolwiek nowych kroków prawnych, bo to jest zakazane.
  Wójt ile taki wyrok się uprawomocnia?
  Radny Józef Maślak z tego co wiem to dzisiaj dopiero Wojewoda Podlaski otrzymał pisemne uzasadnienie odnośnie tego wyroku.
  Wójt nie wiem, kiedy otrzymał Wojewoda, tylko wiem że 30 dni od wydania wyroku, czyli 10 stycznia wyrok się uprawomocnił.
  Radny Maślak szkoda, że pan się pan nie zagłębił w przepisach prawa, bo nie jest tak jak pan mówi. 7 dni ma strona na wniesienie wniosku o wydanie pisemnego uzasadnienia, później strona dostaje pisemne uzasadnienie i od tego czasu ma 30 dni na wniesienie skargi kasacyjnej.
  Wójt tamtą uchwałę pozostawiamy w spokoju. Podejmujemy nową uchwałę odnośnie szkoły w Żelechach i to wszystko.
  Radny Jacek Bieńczyk ja absolutnie się z tym nie zgadzam, bo wyrok sądu nieprawomocny, nie może być przez pana rozpatrywany nową uchwałą. Dlatego uważam, że pan nadużywa art. 231 kodeksu karnego § 1 odnośnie przekroczenia swoich uprawnień. Prawdą jest to co powiedział radny Maślak, że najpierw składa się wniosek o uzasadnienie na co jest określony termin, później od uzasadnia jest znowu termin złożenia odwołania i od odwołania jest rozpatrzenie sprawy. Tak zawsze było. Ma pan prawo złożyć kasację do sądu najwyższego, tak samo jak takie prawo ma każdy z rodziców, czy powiedźmy wojewoda. Na dzień dzisiejszy w związku z tym, że została stwierdzona nieważność tej uchwały, pan nie może dzisiaj przedkładać Radzie nową uchwałę żeby Rada ją głosowała. To jest dla mnie łamanie przepisów prawa.
  Wójt każdy ma prawo interpretować prawo po swojemu. Ja też konsultowałem się z prawnikami i mnie prawnicy powiedzieli, skoro zostawiamy tamtą uchwałę w spokoju, bo ja nie drożę tamtego tematu, nie sięgam do tamtych terminów. Po prostu pogodziłem się z tym, że sąd uznał 10 grudnia, że ja niewłaściwie podjąłem uchwałę. Więc podejmuję nową uchwałę i mam takie prawo. Skoro tamta strona ma prawo wnosić kasację, to proszę bardzo jak chce drążyć tamten temat i tamtą uchwałę. Ja nie drożę tego tematu i podejmuję nową uchwałę, będę się zajmował nową uchwałą, która zostanie na dzisiejszej sesji wywołana.
  Radny Józef Maślak p. wójcie, jak najbardziej ma pan prawo się odwołać, to są słowa pani sędziny, która w uzasadnieniu stwierdziła, że świadomie pan naruszył prawo, że miał pan świadomość, że rodzice nie zostali powiadomieni w terminie, nawet poprzez to, że w ostatnim dniu jeździł wraz z panią dyrektor i próbował doręczyć zawiadomienia. Było to wszystko wiadomo, bo rok czasu debatowaliśmy i rodzice składali skargi, ponosili koszty. Suma sumarum tego wszystkiego jest taka, nauczyciele stracili pracę, szkoła nie funkcjonuje, dzieci są poprzenoszone do jednej, czy drugiej szkoły, ale odpowiedzialność za to powinien ponieść pan, bo pan narobił takiego bigosu i był pan tego świadomy.
  Wójt w tym momencie chciałbym zwrócić uwagę na jedną sprawę, która nam tu ciągle zaczyna uciekać. Kolego radny czy dzieci straciły, czy skorzystały? Uważam, że dzieci które przeszły do Piątnicy bardzo dużo skorzystały i na pewno są zadowolone. Chyba dobro dzieci jest tu najważniejsze. Rodzice przed wójtem uciekali i zamykali się, to jest fakt. Rodzice nie zostali powiadomieni, bo nie chcieli być powiadomieni. Rodzice od trzech lat wiedzieli, że ta szkoła nie ma szans bytu, po pierwsze. Po drugie ja uważam, że i kolega radny się do tego przyczynił, ma tylko jedno dziecko. W związku z tym czy to wina wójta, że tak mało dzieci, czy wina mieszkańców Żelech. Ja uważam, że wina mieszkańców Żelech, bo ja jako przedstawiciel tej gminy miałem czworo dzieci. Starałem się jak mogłem, żeby szkoły nie były zamykane, inni tego nie robili. Czy szkoła jest po to, że ma być budynek szkoły, czy szkoła ma być dla dzieci iw szkole muszą być dzieci. Uważam, że szkoła to są dzieci, a tam tych dzieci nie ma i nie będzie, co roku jest mniej i chyba o to chodzi.
  Radny Józef Maślak p. Wójcie to co pan powiedział, to ja się z tym zgodzę tylko mam jedno zastrzeżenie. Nie zna pan sytuacji mojej i mojej żony i nie ma pan prawa wypowiadać się w ten sposób. Kim pan jest, że w ten sposób mówi. Nie wiem co panu weszło na głowę, żeby coś takiego mówić. To jest moja sprawa, może żona, może ja, to jest nieważne i nie wolno tego wyciągać na forum publiczne i pan nie powinien tego robić. Jeszcze jedna rzecz na szkołę w Piątnicy kładzie się wielki nakłada finansowy, to dobrze. Kładzie się także nakład finansowy na inne szkoły. W projekcie uchwały jest zapis, że jest bardzo mała liczba dzieci powodująca bardzo wysoki koszt utrzymania szkoły. Nie tylko tej szkoły ponoszone są wysokie koszty utrzymania. W budżecie gminy na rok 2014 jakie mamy oszczędności z tego tytułu. Tak naprawdę nie widzę tych oszczędności i ich nie ma. Druga sprawa ciekawą rzeczą jest nawet, że w projekcie finansowym szkół nie jest wykazany zakup węgla i energii elektrycznej, tylko po to żeby w budżecie się łatwiej zgadzało i łatwiej w słupkach wyglądało.
  Wójt w każdej szkole jest rzeczówka.
  Przewodniczący Rady zgłosił wniosek formalny o 10 minut przerwy w obradach i poddał wniosek pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za wnioskiem głosowało 13 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymał się od głosu 1 radny. Wniosek został przegłosowany.

  Nastąpiła przerwa w obradach.

  Po 10-cio minutowej przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji. Stwierdził, że ze względu na to iż do właściwego podjęcia decyzji potrzebne są dodatkowe informacje – opinie prawnika, wnioskuję o przerwanie sesji i kontynuowanie obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samem sesji. Proponuję termin na dzień 23 stycznia 2014 r. (czwartek) godzina 14.00.
  Radny Józef Maślak stwierdził, że pod treścią uchwały podpisał się radca prawny.
  Przewodniczący Rady kolego radny, czy ja mam prawo zgłosić wniosek?
  Radny Józef Maślak jak najbardziej.
  Przewodniczący Rady zgłaszam wniosek i poddaję go pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za wnioskiem głosowało 11 radnych, przeciw 4 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. Wniosek został przegłosowany. Dzisiejsze obrady zostały przerwane i zostaną wznowione w czwartek o godz. 14.00.

  Przebieg obrad sesji na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2014 r.

  Radni otrzymali następujące dokumenty:
  - projekt uchwały Rady Gminy Piątnica z dnia 21 stycznia 2014 r. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach;
  - opinię Radcy Prawnego z dnia 22 stycznia 2014 r. dot. możliwości podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że wznawia po przerwie XXXVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Piątnica. Powitał wszystkich zgromadzonych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, w związku z tym obrady są prawomocne. Powitał zgromadzonych. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.05 i trwały do godzi 14.30.

  Radni Rady Gminy obecni na sesji:
  1. Bieńczyk Jacek
  2. Bogdan Bieńczyk
  3. Domitrz Urszula
  4. Dymek Andrzej
  5. Gorlewicz Romuald
  6. Komorowska Agnieszka Alicja
  7. Kossakowski Dariusz
  8. Kuźniecow Barbara
  9. Laskowski Eugeniusz
  10. Maślak Józef Adam
  11. Sowa Halina
  12. Śmiarowski Karol
  13. Świderski Andrzej
  14. Weber Krzysztof
  15. Wysk Krzysztof

  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Łada Edward - Wójt Gminy
  2. Zaręba Janina - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy
  3. Jarominiak Urszula - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy
  4. Duda Bożena - Inspektor do obsługi Rady Gminy
  5. sołtysi sołectw: Budy Czarnockie, Czarnocin, Choszczewo, Dobrzyjałowo, Drożęcin - Lubiejewo, Elżbiecin, Guty, Górki- Szewkowo, Jeziorko, Kobylin, Kalinowo, Kałęczyn, Kownaty, Kisielnica, Krzewo, Marianowo, Murawy, Nagórki, Niewodowo, Nowy Cydzyn, Nowe Krzewo, Olszyny - Kolonia, Olszyny, Pęza, Poniat, Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska, Rakowo - Boginie, Rakowo-Czachy, Rządkowo, Stary Drożęcin, Truszki, Wyłudzin, Żelechy.

  Listy obecności w załączeniu do oryginału protokołu.
  W drugim posiedzeniu sesji uczestniczyła także publiczność oraz dziennikarze lokalnych mediów.
  Przewodniczący Rady powiedział, że chciałby poinformować aby nie było niedomówień ani rozczarowań w sprawie wypłaty diety. Uchwałą Nr 74/XVIII/2012 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych za udział
  w sesjach Rady Gminy w § 2 ust. 1 należność, o której mowa w § 1 ust. 2, jest wypłacana za obecność podczas obrad całej sesji Rady. Fakt uczestniczenia w obradach sesji sołtysi potwierdzają podpisem na liście obecności. W tym wypadku aby otrzymać dietę sołtysi muszą uczestniczyć w obydwu posiedzeniach sesji, czyli musi być podpis na obydwu listach.
  Dzisiejsze obrady są kontynuacją poprzedniej sesji. Poprzednią sesje przerwaliśmy ze względu na potrzebę uzyskania jeszcze dodatkowej opinii radcy prawnego, czy podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach nie będzie sprzeczne z prawem, czyli nie zostanie ta uchwała uchylona. O takową opinię wystąpiłem do radcy prawnego. Radca prawny opinię wystawił, którą Państwo radni otrzymaliście przed sesją i mieliście czas na zapoznanie się z jej treścią. Przypomnę, że jesteśmy w punkcie 4 porządku obrad - przyjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach. Następnie przedłożył opinię Radcy Prawnego z dnia 22 stycznia 2014 r. dot. możliwości podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej (opinia w załączeniu do oryginału protokołu). Opinia prawna jest taka, że podjęcie dzisiaj uchwały w żaden sposób nie jest sprzeczne z prawem i nie ma podstaw do późniejszego jej uchylenia.
  Radny Jacek Bieńczyk zgadzam się z tym, że Rada może podjąć taką uchwałę, bo rada wszystko może podjąć. Tylko projekt uchwały przedstawia wójt jako wnioskodawca i mam taki apel, bo radni jak zechcą to tak zagłosują. Uważam, że do uporządkowania tej całej sprawy ogólnie, radni nie powinni podejmować nowej uchwały. Radni zrobią jak zechcą. Chciałbym przypomnieć postanowienie sądu. Na wniosek pełnomocnika rodziców - p. mecenasa Truszkowskiego, który do NSA odnośnie zawieszenia uchwały z dnia 15 maja, dlatego, że to był krótki okres do 1 września żeby zawiesić, a sprawę rozpatrzyć później, by dzieci mogły pójść do szkoły. Najwyższy sąd to odrzucił. Niemniej jednak sędzia składu sędziowskiego NSA (jest to zapisane można to sprawdzić) stwierdził, że w momencie, kiedy wyrok sądu administracyjnego, po tych wszystkich odwołaniach będzie dla strony przeciwnej pozytywny dla rodziców, wtedy wójt musi przywrócić szkołę, musi zapewnić nauczycieli, powrócić do starego stanu. To byłoby wszystko w porządku, byłoby uczciwie i wtedy można podejmować sobie uchwały. To nie jest tylko to, bo rodzice (nie mówię tego jako ja, a odwołuję się do postanowień sądu i prokuratury) z Żelech w momencie trwania tego całego postępowania administracyjnego (bo wyroku jeszcze nie było), złożyli pozew do prokuratury o zawiadomieniu popełnienia przestępstwa, o czym mówiłem wcześniej z art. 231 § 1 kodeksu karnego przez wójta. Tutaj prokuratura umorzyła to postępowanie. Niemniej jednak, umarzając to postępowanie, rozgraniczyła jakby postępowanie administracyjne od postępowania karnego. W związku z postępowaniem administracyjnym i małą szkodliwością, powiedzmy niedopełnienia obowiązków, bo prokuratura stwierdza, że wójt naruszył art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, ale nie może być jednoznacznie prowadzone postępowanie przez sąd karny. W związku z tym umarza to. Dlatego ja odwołując się do radnych chcę powiedzieć w ten sposób. Wójt nie będzie odpowiadał za to, bo nawet jak ktoś się odwoła i będzie decyzja taka czy inna, to wójt powie w ten sposób, to nie ja, to Rada podjęła, bo to my wszyscy podejmujemy uchwałę. Uważam, że wójt w tej chwili, powołując się na postępowanie prokuratorskie, świadomie brnie, łamiąc przepisy prawa. Jak wójt powiadomi dzieci w Żelechach, jak dzieci nie ma w Żelechach. Jak wójt powiadomi rodziców, jak nie ma tych rodziców i szkoły nie ma. To są takie rzeczy, które nie są wyjaśnione. Uważam, że zgodnie z prawem i z pewną uczciwością, to powinno być tak, jeżeli wyrok się uprawomocni, wójt musi go wykonać albo odwołać się do sądu odwoławczego, bo ma prawo kasacji i przywrócić (tak jak sędzia sądu najwyższego zaznaczyła) szkołę w takiej postaci jaka ona była. Wójt tego nie zrobił, a już wybiega. Ja wiem dlaczego wójt wybiega, bo do 28 lutego jest termin. Na dzień dzisiejszy nie wiem czy wójtowi się uda, czy rodzicom zachować ten termin. Takie jest moje zdanie. Dlatego jeszcze raz apeluję, każdy jest dorosłym człowiekiem i może postępować jak chce, ale uważam, że to Wy decydujecie o tym, a opinia mecenasa Grabiasa, to jest tylko opinia, bo jakbyśmy zanieśli tą opinię do kogo innego, to byłyby prawdopodobnie różne opinie. Zresztą orzeczenia sądów najwyższych są różne w zależności od składu.
  Wójt mam wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i w tym wyroku nie ma nic wspomnianego o tym, że mam przywrócić szkołę w Żelechach. Absolutnie nic takiego nie ma i nie wiem skąd koledzy to wzięli. Mam ten wyrok i mogę go każdemu udostępnić. Sąd nie odniósł się, sąd tylko mi zabronił jakichkolwiek działań do 10 grudnia i ja żadnych działań nie podejmowałem. Przede wszystkim chodzi o to, że tak naprawdę został budynek, bo szkoły nie ma i sąd też dokładnie o tym wiedział. Sąd nie nakazał wójtowi przywrócenia szkoły. Sąd uznał tylko, że ta uchwała bez względu na tych troje rodziców, którzy zrobili wybieg nie oszukujmy się. Po prostu sąd odniósł się tylko do tego powiadomienia i ze względu na to uchylił tę uchwałę. Sąd nie rozpatrywał ani ekonomicznych skutków, ani innych podejmowanych przez wójta i Radę Gminy. Sąd się do tego wcale nie odnosił. Sąd tylko stwierdził, że ta uchwała straciła ważność i koniec, a to oznacza dla mnie, że ja odnośnie budynku, placu i tego co tam zostało nie mogę podejmować żadnych kroków. To spowodowało, że w tej chwili budynek ten stoi i niszczeje, no bo wójt wyrokiem sądu nie ma tam prawa cokolwiek robić, dalej dyskutować co mamy zrobić z budynkiem, żeby nie dopuścić do dalszej degradacji tego budynku. Tyle znaczy ten wyrok. Natomiast nie jest prawdą, że radni biorą odpowiedzialność głosując „tak” czy „nie”. Odpowiedzialność ciążyła, ciąży i będzie ciążyć zawsze na wójcie. Wójt nie ucieka, wójt jest świadomy odpowiedzialności. Świadomy tego, co przedkłada Radzie i nie ucieka od odpowiedzialności, bo nie może. Obojętnie za wszystko odpowiada wójt, bo świadczy swoim podpisem takie, czy inne decyzje. Prokuratura rozpatrywała owszem i uznała rację trojga rodziców. Jest wyrok, ja z wyrokami nie dyskutuję, taki wyrok zapadł i dostosowałem się do tego wyroku i nic poza tym. Aby była jak najczystsza sytuacja zaczęliśmy procedurę od nowa, po to żeby ten budynek dalej jeszcze rok czy dwa nie stał i nie ulegał degradacji, bo wiadomo, że po tej zimie będą odpryski tynku i inne rzeczy. Budynek przy takiej zimie przez rok nieogrzewany, wiadomo co się tam dzieje. Będzie cały czas tracił on na wartości. Chodzi o to aby jak najlepiej to zagospodarować, co jest do zagospodarowania.
  Radny Józef Maślak p. Wójcie w tym wyroku na pewno pan nie znajdzie tego stwierdzenia. Posiedzenie niejawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 14 sierpnia 2013 r. na wniosek pełnomocnika rodziców, który mówił o tym żeby to sprawę szybko rozpatrzyć na posiedzeniu niejawnym, na co p. wójt nie zgodził się. Sędzia wtedy wydała takie postanowienie, że na posiedzeniu niejawnym sąd nie zawiesza uchylenia wykonania uchwały i sentencyjnie głosi coś takiego – niemniej jednak jeśli dojdzie do nieprawomocnego wycofania z obiegu prawnego tej uchwały (może pan poszukać tego w papierach, bo pan to ma) Wójt będzie miał obowiązek przywrócić stan faktyczny poprzedniego stanu. Proszę sprawdzić w dokumentach na pewno to pan będzie miał. Jest to wszystko zapisane w postanowieniu z 14 sierpnia. Z postanowienia sądu administracyjnego wynika, że nie uchylił uchwały, ale też całą stanowczością jest napisane, że będzie pan musiał przywrócić. Panie wójcie zastanawia mnie jeden fakt, co się stało, że tak pan walczy o budynek? Przedtem panu to jakoś nie przeszkadzało, to mienie zostało rozebrane z tej szkoły. To jest dla mnie sytuacja niejasna. Z jednej strony pan w swojej wypowiedzi mówi, że dba o to wszystko a z drugiej nie dba oto wszystko, bo budynek niszczeje, ale doprowadził to pan do tej sytuacji jaka jest. W każdej chwili Rada Gminy Piątnica miała możliwość wycofania się z tej patowej uchwały. Na wniosek rodziców o usunięcie naruszenia prawa i Rada Gminy w każdej chwili mogła to zrobić. Rada tego nie zrobiła. Pan wójt też się z tego nie wycofał, bo miał takie prawo. Stało się jak się stało, mleko się rozlało i konsekwencje tego poniesie cała gmina, bo konsekwencje finansowe spadają na całą gminę. Powiem szczerze ja tego tak nie zostawię, z całą świadomością mogę dać panu słowo, że będzie dalszy ciąg, ale nie będzie to sprawa w sądzie administracyjnym, tylko karna.
  Wójt jeśli ktoś mnie zarzuca, że nie gospodarnie postępowałem odnośnie szkoły w Żelechach, to chcę oświadczyć publicznie. Właśnie ogromną troska objąłem tę szkołę, nie pozwoliłem żeby cokolwiek tam się zmarnowało. Wszystko to co się nadawało do wykorzystania, przekazałem dla innych szkół, nie kupując nowych ławek ani komputerów oraz innych rzeczy. To zostało zagospodarowane przez inne placówki w gminie Piątnica. Nie poszło nic na złom ani sprzedaż czy na dewastację. Wszystko co było możliwe, to zagospodarowałem. Właśnie martwię się o mienie, o każdą złotówkę, co mogę robię. Tutaj wymieniony był wójt i Rada, a rodzice też mogli odstąpić od tego i nie upierać się. Rodzice też tego nie zrobili, czyli rodzicom też nie zależy, był upór i jakaś nienawiść. Nic złego nie zrobiłem, bo uważam, że dzieci z Żelech bardzo na tym skorzystały. Najlepiej na tym wyszły dzieci. To, że kolega radny będzie mnie straszył, trudno. Ja zawsze jestem chłopak do bicia. Nie uchylam się od żadnej odpowiedzi. Ja już byłem w ABW, CBOŚ, CBA, prokuraturze wiele razy. Jakieś nowe służby powstały, jak powstały to jeszcze tam nie byłem, to pójdę. Staram się zawsze robić zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie z gospodarnością, zgodnie z tym żeby jak najlepiej służyć gminie, a nie robić rzeczy, które nie mają sensu.
  Radny Romuald Gorlewicz chciałbym przypomnieć, że dyskusja dotyczy podjęcia nowej uchwały.
  Radny Józef Maślak mamy prawo do dyskusji i tyle.
  Przewodniczący Rady bardzo cenne uwaga radnego, bo w tej chwili dyskutujemy nad uchwałą o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach. Tamta uchwała jest uchylona, jest wyrok. Wójt jest zobligowany do wykonania wyroku. Jeśli go nie wykona, to będzie odpowiadał przed sądem, czy innym wymiarem sprawiedliwości. My w tej chwili rozmawiamy o podjęciu uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach. Odniosę się do słów radnego Maślaka, że uchwała była wadliwa. Uchwałę podjęliśmy w terminie zgodnym i wymaganym przez prawo. Uchwała była podjęta większością głosów. Do uchwały były dołączone wszystkie potrzebne materiały. Na pewno dzisiaj byśmy się nie spotykali, gdyby wszyscy, którzy powinni poszanować decyzję Rady i właściwie podejść do sprawy. Uchwałę podjęliśmy 22 lutego i był cały tydzień na powiadomienie, więc każdy kto chciał być powiadomiony, byliby powiadomieni. Wiadomo, że mimo wszystko była zła wola i część mieszkańców nie odebrała celowo tych powiadomień i dlatego siwe dzisiaj spotykamy. Rada swoją decyzję, czy opinię odnośnie szkoły w Żelechach podjęła już w tamtym roku. Myślę, że dzisiejsza decyzja niewiele się zmieni, bo decyzja jak czas pokazał jest słuszna. Dzieci przyszły do Szkoły Podstawowej w Piątnicy i są zadowolone. Na razie nikt nie ma zamiaru i nie myśli o powrocie do szkoły w Żelechach. Dalsza sytuacja demograficzna jest taka, że za kilka lat będzie tam 16 dzieci. W tej chwili powinniśmy się skupić na tym co dzisiaj jest przedmiotem obrad, czyli podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach. Jest to uporządkowanie prawne obecnej sytuacji.
  Radny Józef Maślak skoro pan powiedział na ten temat, to dodam, że rodzice mieli prawo zaskarżyć. Pan to neguje, czy nie neguje ale mieli takie prawo. Zostało naruszone prawo, o czym informowali w pismach, że nie zostali w terminie powiadomieni. 3 marca wpłynął wniosek o usunięcie naruszenia prawa do Rady Gminy. Rada Gminy tego wniosku nie uwzględniła w swojej uchwale, po prostu odrzuciła i koniec. Tak to wygląda. Panie Wójcie rodzice postąpili zgodnie z prawem, to co powinni. Tylko pan mówił o oporze rodziców. Owszem jest ten opór rodziców. Kto się będzie zgadzał na zmianę sytuacji, że do tej pory ta szkoła funkcjonowała, miała swoje upadki i wzloty, miała swoje plusy i minusy. Problem polegał na tym przede wszystkim, że pan z tymi ludźmi nie chciał rozmawiać. Takim swoim oportunizmem i zaprzaństwem robił pan to, co robił. Nie będę dalej pana krytykował, bo w tym wszystkim należało znaleźć kompromis. Jeszcze przed 1 września rozmawiał pan z panią Kuczałek na temat przejęcia przez edukatora.
  Przewodniczący Rady przywołał radnego do rzeczy.
  Następnie wywiązała się polemika między Przewodniczącym Rady, radnym Jackiem Bieńczyk i radnym Józefem Maślak sprawie przedstawiania stanowiska w sprawie i udzielania głosu.
  Przewodniczący Rady radny Romuald Gorlewicz zgłosił wniosek i ja tylko staram się przypilnować, by dyskusja była na temat.
  Radny Jacek Bieńczyk nie wiadomo, czy radny Gorlewicz miał na myśli dyskusję wójta, czy Maślaka i Bieńczyka.
  Radny Józef Maślak odniosę się do sprawy, kiedy pan wójt rozmawiał z p. Kuczałek i też była jakaś możliwość na załatwienie tej sytuacji. Była możliwość by nie niszczał budynek. W pewnym momencie pan powiedział, że nie może, bo edukator nie chce takich małych szkół, nieprawda. Zakończę swoją wypowiedź tym, zrobicie jak zrobicie, ludzie Was ocenią.
  Radny Romuald Gorlewicz moje zdanie jest takie, że nie chodzi o dzieci o szkołę, a o medialny wydźwięk sprawy.
  Radny Józef Maślak to jest pana zdanie.
  Radny Romuald Gorlewicz mam prawo wypowiedzieć swoje zdanie, tak jak pan wcześniej wypowiedział swoje zdanie.
  Radny Karol Śmiarowski zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i poddanie projektu uchwały pod głosowanie.
  Następnie Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za wnioskiem opowiedziało się 10 radnych, przeciw 4 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. Stwierdził, że wniosek został przegłosowany i zamknął dyskusję.
  Potem przedłożył projekt uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach i poddał go pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało się 10 radnych, przeciw 5 radnych, wstrzymujących się od głosu nie było. Stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 169/XXXVI/2014 o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).
  Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął obrady XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Piątnica.

  Protokołowała: Bożena Duda

  Przewodniczący Rady
  Dariusz Kossakowski


  Informację udostępniła:
  Bożena Duda


  Data wprowadzenia: 2014-03-03 1457
  Data upublicznienia: 2014-03-03
  Art. czytany: 1201 razy

  » Protokół Nr XXXVI/2014 (sesja 21 i 23 stycznia 2014) - rozmiar: 335124 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.