A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Wójt
 • Zarządzenia
 • Kadencja 2014-2018
 • Rok 2018
 • Zarządzenie Nr 17.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica

  ZARZĄDZENIE NR 17.2018
  WÓJTA GMINY PIĄTNICA

  z dnia 9 marca 2018 r.

  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica



  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

  § 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Piątnica odbytej w dniu 28 lutego 2018 r.:

  1) uchwały Nr 213/XXXVIII/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Piątnica do złożenia wniosku oraz zawarcia umowy dotacji na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ' Przebudowa i rozbudowa obiektów Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Poduchownej',

  2) uchwały Nr 214/XXXVIII/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Piątnica do złożenia wniosku oraz zawarcia umowy pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ' Przebudowa i rozbudowa obiektów Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Poduchownej',

  3) uchwały Nr 215/XXXVIII/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy,

  4) uchwały Nr 216/XXXVIII/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
  - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

  5) uchwały Nr 217/XXXVIII/2018 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica,

  6) uchwały Nr 218/XXXVIII/2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piątnica,

  7) uchwały Nr 219/XXXVIII/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Piątnica oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku,

  8) uchwały Nr 220/XXXVIII/2018 w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica
  - zobowiązuje się Dyrektora Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy do podjęcia czynności zapewniających realizację postanowień uchwał, w terminie od dnia wejścia w życie uchwał;

  9) uchwały Nr 221/XXXVIII/2018 w sprawie 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2018 roku'
  - zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług do stosowania postanowień uchwały przy prowadzeniu spraw, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

  10) uchwały Nr 222/XXXVIII/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
  - zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do stosowania zmian zawartych w uchwale, w terminie od dnia wejścia jej w życie;

  11) uchwały Nr 223/XXXVIII/2018 w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi oraz uchwały Nr 224/XXXVIII/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Piątnica
  - zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania uchwał skarżącym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.







  Wójt
  Krzysztof Ryszard Kozicki










  Id: 749C9B9A-1FAF-4BAF-8DFC-F68DBABDDB4E. Podpisany



  Zarządzenie Nr 17/2018 w Bazie Aktów Własnych (wersja w PDF oraz możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego


  Data wprowadzenia: 2018-03-13 1024
  Data upublicznienia: 2018-03-13
  Art. czytany: 342 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza




  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530



  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973





  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl