A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...
» Ogłoszenie o wyborach sołtysa sołectwa Dobrzyjałowo na 28.01.2018 r.
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica' GPT.271.2.2018
» Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy...
» Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Piątnica za rok 2017
» Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Piątnica za 2017 r.
» Zarządzenie Nr 5.2018 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Dobrzyjałowo
» Akcyza 2018 - procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marianowo i Piątnica Włościańska'
 • Wójt
 • Zarządzenia
 • Kadencja 2014-2018
 • Rok 2018
 • Zarządzenie Nr 3.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica


  ZARZĄDZENIE NR 3.2018
  WÓJTA GMINY PIĄTNICA

  z dnia 8 stycznia 2018 r.

  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) zarządzam, co następuje:

  § 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XXXVI sesji Rady Gminy Piątnica odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r.:

  1) uchwał:
  a) Nr 199/XXXVI/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028;
  b) Nr 200/XXXVI/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2018 rok;
  c) Nr 204/XXXVI/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017;
  d) Nr 208/XXXVI/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
  - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

  2) uchwały Nr 201/XXXVI/2017 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
  - zobowiązuje się wyznaczonego Podinspektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej do stosowania postanowień Studium przy prowadzeniu spraw Gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego i innych prac planistycznych, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

  3) uchwały Nr 202/XXXVI/2017 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku
  - zobowiązuje się Podinspektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej właściwego
  w sprawach ochrony środowiska do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

  4) uchwały Nr 203/XXXVI/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
  - zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazania wyciągów z Programu kierownikom instytucji kultury, dyrektorom szkół podstawowych oraz innym realizatorom zadań, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały oraz zapewnienie jej realizacji przez cały rok i złożenia sprawozdania;

  5) uchwały Nr 205/XXXVI/2017 w sprawie ustalenia dla Wójta - pana Krzysztofa Ryszarda Kozickiego
  - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do wypłacenia Wójtowi wynagrodzenia za pracę w wysokości określonej w uchwale w terminie wypłaty wynagrodzenia pracownikom Urzędu, a Naczelnika Wydziału właściwego w sprawach kadr do włączenia uchwały do akt osobowych Wójta, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

  6) uchwały Nr 206/XXXVI/2017 w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2018 rok oraz uchwały Nr 207/XXXVI/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2018 rok
  - zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do zawiadamiania Naczelników Wydziałów w Urzędzie Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o obowiązku przygotowania i przedłożenia w wyznaczonym terminie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz realizacji planu pracy poszczególnych komisji, niezwłocznie po otrzymaniu uchwał.

  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt
  Krzysztof Ryszard Kozicki
  Id: 65F66E9A-A2F9-4722-9127-85B6990C8B8B. Podpisany


  Data wprowadzenia: 2018-01-10 1421
  Data upublicznienia: 2018-01-10
  Art. czytany: 67 razy

  » Zarządzenie Nr 3.2018 (format pdf) - rozmiar: 112893 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@doc.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.