A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Przetargi / Konkursy
 • Przetargi ogłoszone
 • Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 138/2, 22 oraz 25 we wsi Jeziorko...'

   


  Nr GPT.2600.25.2017


  Szanowni Państwo


   


  Zapytanie ofertowe


  Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:


  pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 138/2, 22 oraz 25 we wsi Jeziorko, Gmina Piątnica wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.


  1.  Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:


  1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,


  1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:


       Propozycja cenowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 138/2, 22 oraz 25 we wsi Jeziorko, Gmina Piątnica wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”


  1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,


  1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,


  1.5. ma obejmować całość zamówienia.


  2.  Opis przedmiotu zamówienia:


  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 138/2, 22 oraz 25 we wsi Jeziorko, Gmina Piątnica wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.


  1.    Zakres przedmiotu zamówienia:


  a)      reprezentowania Inwestora na budowie  przez  sprawowanie kontroli prawidłowości  robót budowlanych pod względem  technicznym, zgodności z projektem  budowlanym oraz  przepisami, normami  i zasadami  wiedzy  technicznej,


  b)      sprawdzania  jakości  wykonywanych  robót,  wbudowanych wyrobów budowlanych  a w szczególności  zapobieganie  zastosowania  wyrobów i  materiałów budowlanych  wadliwych  i  nie  dopuszczonych do stosowania w budownictwie,


  c)      sprawdzania  i  odbioru  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających, uczestniczenie w próbach i  odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych / wentylacyjnych,


  d)     udział  w  odbiorach  częściowych  i  w odbiorze  końcowym,


  e)      potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót – jeżeli wystąpią,


  f)       informowanie Inwestora o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu  realizacji  inwestycji.


  4.      Inspektor nadzoru jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków.


  5.      O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Inwestora.


  6.      Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie z Wykonawcą, to Inspektor nadzoru powinien  niezwłocznie zawiadomić o tym Inwestora celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia  Wykonawcy.


  7.      Bez zgody Inwestora Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy  polecenia  wykonania  robót  dodatkowych (w rozumieniu prawa zamówień publicznych).


  8.      Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zleceniodawca  upoważnia Inspektora nadzoru do udzielenia Wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem  do dziennika budowy w jego imieniu. Inspektor nadzoru zawiadomi o tym Inwestora w  terminie 3 dni od daty dokonania tego wpisu.


  9.      Inspektor nadzoru jest zobowiązany do przedstawiania Inwestorowi swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę. Bez osobnego upoważnienia Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.


  10.  Współpraca ze służbami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży w przy realizacji inwestycji, w tym w zakresie odbioru robót częściowych i końcowych.


   


  Skrócony opis przedmiotu inwestycji „Budowa Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 138/2, 22 oraz 25 we wsi Jeziorko, Gmina Piątnica wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”:


  1.      Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Jeziorku (SUW), a w szczególności:


  a)                  przebudowa infrastruktury sanitarnej i elektrycznej:


  -          kolektory wodociągowe - ok. 170 mb,


  -          kolektory sanitarne - ok. 80 mb,


  -          kable elektryczne - ok. 140 mb,


  b)                  budowa stacji uzdatniania wody:


  -          remont ujęć (obudów studziennych),


  -          budowa budynku SUW,


  -          budowa instalacji odprowadzających ścieki,


  -          przebudowa zasilania - linii kablowych zasilających i sterujących,


  c)      budowa zbiorników wyrównawczych:


  -          dwa zbiorniki wyrównawcze o pojemności 100 m3 każdy,


  d)      wykonanie dróg dojazdowych utwardzonych,


  e)                  remont istniejącego ogrodzenia z siatki,


  f)                   zagospodarowanie działki.


  2.      Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku, gm. Piątnica, zgodnie z koncepcją odprowadzania nieczystości płynnych z budynków użyteczności publicznej w Jeziorku:


  a)        ułożenie kolektorów grawitacyjnych o Ø 160 mm przy Szkole Podstawowej w Jeziorku (SP),


  b)        ułożenie kolektorów grawitacyjnych o Ø 110 mm przy SP,


  c)        montaż oczyszczalni typu BIOTIC 15 przy SP,


  d)        modernizacja istniejącego stawu na terenie SP,


  e)        ułożenie kolektorów grawitacyjnych o Ø 160 mm przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorku (OSP),


  f)         ułożenie kolektorów grawitacyjnych o Ø 110 mm przy OSP,


  g)        montaż oczyszczalni typu BIOTIC 10 przy OSP,


  h)        budowa oczka wodnego przy budynku OSP


  Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna.


  3.  Wymagany termin realizacji zamówienia:


  W odniesieniu do budowy Stacji Uzdatniania Wody w Jeziorku – do dnia 30.09.2018 r. W odniesieniu do budowy oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Jeziorku – do dnia 30.11.2018 r.


  4.  Termin płatności:


  4.1  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za przedmiot umowy w kwocie ……………………zł brutto (słownie:  ……………………………………………… złotych) tj. według ceny ofertowej podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku / faktury. Kwota brutto podana przez Wykonawcę na formularzu oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy i nie może ulec zwiększeniu.


  4.2  Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 4 ust. 1, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, w tym również koszty uzupełnienia dokumentacji, usunięcia wad, błędów, uzupełnień i poprawy przedmiotu umowy.


  5.  Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:


  Kryterium I


  Cena brutto podana w PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia – maksymalnie 80 pkt.  Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma 80 pkt, pozostałe oferty będą punktowane według poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100 punktu:


  cena minimalna


  --------------------x 80 (waga kryterium)


  cena oferty


  Kryterium II 


  Wiedza i doświadczenie w zakresie realizacji zamówień z zakresu gospodarki wodno - kanalizacyjnej, wyrażone liczbą zrealizowanych nadzorów inwestorskich w latach 2010-2017 – maksymalnie 20 pkt.


  Oceniana będzie wyłącznie ilość zrealizowanych nadzorów inwestorskich, na podstawie dołączonego oświadczenia, ze wskazaniem w oświadczeniu przynajmniej: nazwy inwestora, przedmiotu inwestycji oraz wartości całkowitej inwestycji. Kryterium będzie oceniane wg poniższego wzoru:


  W oferty


  ----------- x 20 (waga kryterium)


  W max


  gdzie:


  W oferty – oznacza liczbę zrealizowanych nadzorów inwestorskich.


  W max – oznacza największą liczbę zrealizowanych nadzorów inwestorskich z zakresu gospodarki wodno - kanalizacyjnej.


  Zamawiający dopuszcza liczbę maksymalnie 5 nadzorów inwestorskich, które będą brane pod uwagę przy wyliczaniu wartości kryterium II.


   


  Oferta najkorzystniejsza to oferta z największą liczbą punktów (suma) z w/w dwóch kryteriów.


   


  6.  Warunki udziału w postępowaniu - złożenie wymaganych dokumentów:


  6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,


  6.2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym, (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę) – nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,


  6.3. wypełniony i zaparafowany wzór umowy,


  6.4. oświadczenie o ilości zrealizowanych nadzorów inwestorskich,


  6.5. oświadczenie o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego,


  6.6. oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych w specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.


  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia/nie spełnia.


  7.  Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:


  1)    jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub


  2)    została złożona przez podmiot:


  a)    niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub


  b)    powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 562), lub


  3)    została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.


  8.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:


  W cenę propozycji należy wliczyć:


  1.      wartość usługi,


  2.      obowiązujący podatek od towarów i usług.


  Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę lub dostawę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.


  9.  Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:


  Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego (osobiście lub pocztą): Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, pokój nr 8, w terminie do dnia 5 stycznia 2018 r. do godz. 11:00 w zaklejonej kopercie. W przypadku propozycji przesłanych drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Piątnica.


  10. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Jarosław Sulkowski.


  11. Informacje dotyczące zawierania umowy:


  W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.


  12.Informacje dodatkowe:


  1)    Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych,


  2)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania bez wyboru żadnej z ofert.


  W załączeniu:


  1.      Wzór Formularza propozycji cenowej.


  2.      Wzór umowy.


  3.      Wzór oświadczenia o liczbie zrealizowanych nadzorów inwestorskich.


  4.      Oświadczenie o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego.


   


  5.      Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.  Data wprowadzenia: 2018-01-02 1225
  Data upublicznienia: 2018-01-02
  Art. czytany: 309 razy

  » 00. Treść ogłoszenia (format PDF) - rozmiar: 358104 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 01. Zał. nr 1 - Formularz propozycji INSP NADZ INWESTOR SUW - rozmiar: 31232 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 02. Zał. nr 2 Umowa o nadzór SUW Jeziorko - rozmiar: 51712 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 03. Zał. nr 3 - oświadczenie o zrealizowanych nadzorach - rozmiar: 12623 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 04. Zał. nr 4 - oświadczenie - rozmiar: 53248 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 05. Zał. nr 5 - oświadczenie - rozmiar: 51200 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl