A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...
» Ogłoszenie o wyborach sołtysa sołectwa Dobrzyjałowo na 28.01.2018 r.
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica' GPT.271.2.2018
» Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy...
» Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Piątnica za rok 2017
» Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Piątnica za 2017 r.
» Zarządzenie Nr 5.2018 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Dobrzyjałowo
» Akcyza 2018 - procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marianowo i Piątnica Włościańska'
 • Wójt
 • Zarządzenia
 • Kadencja 2014-2018
 • Rok 2017
 • Zarządzenie Nr 167.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica


  ZARZĄDZENIE NR 167.2017
  WÓJTA GMINY PIĄTNICA

  z dnia 28 grudnia 2017 r.

  zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica  Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) zarządzam, co następuje:

  § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Piątnica, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10.2016 Wójta Gminy Piątnica z dnia 1 lutego 2016 r., zmienionego zarządzeniem Nr 54.2016 Wójta Gminy Piątnica z dnia 21 września 2016 r. i zarządzeniem Nr 1.2017 Wójta Gminy Piątnica z dnia 2 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 33 w ust. 1 uchyla się pkt 22 i 31;

  2) w § 34 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
  „2a) wykonywanie obowiązków dotyczących ochrony zwierząt, w tym:
  a) opracowywanie projektu gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
  b) przekazywanie projektu gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt do zaopiniowania określonym ustawowo podmiotom i przyjmowanie wydanych opinii,
  c) terminowe przygotowanie projektów uchwał Rady w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
  d) realizacja zadań związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz z ich wyłapywaniem, zapobieganiem i zwalczaniem wścieklizny wśród bezdomnych psów i kotów,
  e) przygotowywanie danych do przeprowadzenia postępowania związanego z zawarciem przez Gminę umowy ze schroniskiem dla zwierząt oraz umowy na zapewnienie zwierzętom bezdomnym opieki weterynaryjnej, z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych,
  f) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji w sprawie czasowego odebrania właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia rażąco zaniedbywanego lub okrutnie traktowanego i przekazania go do schroniska, gospodarstwa rolnego lub ogrodu zoologicznego,
  g) prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psów ras uznanych za agresywne,
  h) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;”;

  3) w § 35 w ust. 1 w pkt 15 dodaje się lit. e w brzmieniu:

  „e) prowadzenie rejestru wydatków;”.

  § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Piątnica.

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
  Wójt
  Krzysztof Ryszard Kozicki
  Id: FF459978-2F0B-44FD-9E77-B10628090413. Podpisany


  Data wprowadzenia: 2017-12-28 1341
  Data upublicznienia: 2017-12-28
  Art. czytany: 119 razy

  » Zarządzenie Nr 167.2017 (format pdf) - rozmiar: 110178 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@doc.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.