A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Przetargi / Konkursy
 • Przetargi ogłoszone
 • Zaproszenie do złożenia oferty na 'Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji na realizację robót związanych z przebudową drogi gminnej'

   

  GPT.2600.21.2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna


  zaprasza do złożenia oferty na:


  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji na realizację robót związanych z przebudową drogi gminnej Nr 105654B Kalinowo – Kolonia Kalinowo do drogi krajowej, gm. Piątnica. Długość odcinka drogi do przebudowy to ok. 3 600 m.


  1.  Opis sposobu przygotowania oferty:


  1)    należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,


  2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: „Oferta na opracowanie dokumentacji drogi Kalinowo – Kalinowo Kolonia. Nie otwierać do 16.10.2017 r. do godz. 10:00”.


  3)    ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,


  4)    ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,


  5)    ma obejmować całość zamówienia.


  2.  Opis przedmiotu zamówienia:


  1)    Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie kompletu dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno – użytkowego PFU (wszelkie uzgodnienia, decyzje niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia leżą po stronie Wykonawcy) wraz z przedmiarami i kosztorysem.


  2)    Zamówienie jest przewidziane do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


  3)    Dokumentacje projektową należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).


  4)    W skład dokumentacji projektowej, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, winny wchodzić następujące elementy:


  a.    opracowanie map do celów projektowych terenu objętego pracami projektowymi,


  b.    przygotowanie materiałów do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, dla zamierzeń wymagających przeprowadzenia takiej oceny,


  c.    przygotowanie materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,


  d.    projekt budowlano-wykonawczy (w razie konieczności wielobranżowy) – 6 egzemplarzy oraz jeden komplet na płycie CD z wersją edytowalną projektu zagospodarowania terenu w formacie DWG i edytowalną wersją opisu technicznego,


  e.    projekt organizacji ruchu – 4 egzemplarze,


  f.     przedmiar robót – 1 egzemplarz, wersja elektroniczna zawierająca przedmiar w formacie ath,


  g.    kosztorys inwestorski – 1 egzemplarz, wersja elektroniczna zawierająca kosztorys w formacie ath,


  h.    szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót odpowiadające poszczególnym zadaniom i pozycjom kosztorysowym w tych zadaniach – 1 egzemplarz,


  i.     inwentaryzacja drzew i krzewów, jeżeli ich usunięcie będzie konieczne w związku z przebudową przedmiotowej drogi – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna zawierająca inwentaryzację w formacie DWG.


  5)    W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową, kierowane do zamawiającego przez wykonawców biorących udział w postepowaniu na przebudowę przedmiotowej drogi w oparciu o opracowaną dokumentacje.


  6)    Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót zawartych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.


  7)    Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku dezaktualizacji wskaźników, w oparciu o które sporządzono kosztorys.


  8)    Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia do uzyskania w imieniu zamawiającego uzgodnień, opinii i pozwoleń na budowę lub dokonanie zgłoszeń przebudowy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.


  9)    Zaleca się wykonawcom składającym ofertę przeprowadzenie wizyty w terenie.


  10)  Przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego oraz obowiązujące normy i zasady wiedzy technicznej.


  11)  Dokumentacja projektowa będzie stanowiła podstawę opisu przedmiotu zamówienia w późniejszym postępowaniu na przebudowę drogi, w związku z tym musi zostać wykonana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).


  12)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7 Usługi Inżynieryjne w zakresie projektowania.


  3.  Wymagany termin realizacji zamówienia:


  1)        przygotowanie materiałów do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, dla zamierzeń wymagających przeprowadzenia takiej oceny – w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy,


  2)        przygotowanie materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w terminie 30 dni od dnia przekazania przez zamawiającego ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,


  3)        inwentaryzacja drzew i krzewów, jeżeli ich usunięcie będzie konieczne w związku z przebudową przedmiotowej drogi – w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy,


  4)        przygotowanie i złożenie we właściwym organie budowlanym materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia budowę (w tym wniosków, oświadczeń, projektów budowlanych itp.)  – w terminie 30 dni od dnia przekazania przez zamawiającego ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


  Termin realizacji całości do dnia 15.06.2018 r.


  4.  Termin płatności:


  1)    21 dni od otrzymania faktury/rachunku za odebrane prace.


  2)    Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo na rachunek bankowy Wykonawcy.


  5.  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował kryteriami:


  Cena brutto - 80 %


  Doświadczenie - 20 %


  1)    Liczba punktów w kryterium „cena brutto” będzie obliczona zgodnie ze wzorem:


  C = CN x 80 pkt / COB  gdzie CN – najniższa zaoferowana cena, COB – cena oferty badanej;


  2)    Liczba punktów w kryterium doświadczenie:


  ·         0 pkt - wykonanie pełnej dokumentacji technicznej dla odcinka drogi publicznej o długości minimum 1 kilometra w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej,


  ·         10 pkt - wykonanie 2 pełnych dokumentacji technicznych dla odcinka drogi publicznej o długości minimum 1 kilometra w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej,


  ·         20 pkt - wykonanie 3 i więcej  pełnych dokumentacji technicznych dla odcinka drogi publicznej o długości minimum 1 kilometra w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej,


  Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o sumę punktów w kryterium cena i doświadczenie.


  6Warunki udziału w postępowaniu - złożenie wymaganych dokumentów:


  a)    formularz oferty wg. załączonego wzoru,


  b)    kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,


  c)    dowody wykonania w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej dla inwestycji drogowych – Wykonawca wykaże, że wykonał pełną dokumentację techniczną dla odcinka drogi publicznej o długości minimum 1 kilometra w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej.


  d)    Wykonawcy złożą w terminie 5 dni od opublikowania na stronie ugpiatnica.doc.pl informacji z otwarcia ofert oświadczenie o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego Wykonawcy z Beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 349 z późn. zm.) - załącznik nr 4.


  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.


  7.  Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:


  1)    jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub


  2)    została złożona przez podmiot:


  a)    niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub


  b)    powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 562), lub


  3)    została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.


  8.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:


  W cenę propozycji należy wliczyć:


  ·         wartość usługi,


  ·         obowiązujący podatek od towarów i usług.


  Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach.


  9.  Miejsce i termin złożenia oferty:


  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, pokój nr 8 w terminie do dnia 16 października 2017 r. do godz. 10:00. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, decyduje data i godzina wpływu do Urzędu.


  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. Oferty zostaną otwarte dnia: 16.10.2017 r.  o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.


  10.  Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Rafał Wróblewski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej Urzędu Gminy Piątnica.


  tel. 86 216 24 76 w. 14 lub r.wroblewski@gminapiatnica.pl – w godzinach pracy Urzędu Gminy Piątnica: 7:30 – 15:30.


  1)    Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego:


  a)  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem, że jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.


  b)  Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.


  c)   Treść pytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ugpiatnica.doc.pl oraz https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia bez ujawniania źródła zapytania,


  Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.


  2)    Modyfikacja treści zapytania ofertowego:


  a)  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.ugpiatnica.doc.pl oraz https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia.


  b)  Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią zapytania i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.


  11.  Informacje dotyczące zawierania umowy:


  1)    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:


  a)    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną oferentom.


  b)   informację o wyborze umieści na stronie internetowej www.ugpiatnica.doc.plhttps://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia.


  2)    W przypadku odrzucenia wszystkich złożonych ofert, albo niezłożeniu żadnej oferty, albo zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej www.ugpiatnica.doc.plhttps://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia oraz powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty.


  3)    W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca ma podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego.


  4)    Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.


  5)    Dopuszczalne zmiany umowy:


  a)  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.


  b)  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.


  c)  Nieważna jest zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian jest następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy.


  d) Dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy:


  ·      z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze Stron, a związanych z wydłużaniem się procedur administracyjnych (wydania decyzji, opiniowania przez organy administracji publicznej lub uzyskania innych dokumentów), jednakże pod warunkiem, że Wykonawca złoży niezbędne dokumenty do organów administracji i innych instytucji z wyprzedzeniem, uwzględniającym długość standardowej procedury, o czas trwania przeszkody,


  ·      W przypadku uniemożliwienia przystąpienia do realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonywaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego dotyczących między innymi wydawania decyzji administracyjnych, o czas trwania przeszkody,


  ·      W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich starań nie można uniknąć ani im zapobiec.


  e)  W sytuacjach wskazanych w ppkt d) termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni trwania przeszkody umożliwiający kontynuowanie prac.


  f)  Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia ze względu na wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.


  12.Informacje dodatkowe:


  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania bez wyboru żadnej z ofert.


   


  W załączeniu:


  1.    PFU,


  2.    Wzór Formularza propozycji cenowej,


  3.    Projekt umowy,


  Oświadczenie o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego.  Data wprowadzenia: 2017-10-06 1507
  Data upublicznienia: 2017-10-06
  Art. czytany: 629 razy

  » 01. Zał. nr 1 - Program Funkcjonalno-Użytkowy droga Kalinowo - rozmiar: 11067284 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 02. Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - rozmiar: 29184 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 03. Zał. nr 3 - projekt umowy - rozmiar: 98304 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 04. Zał. nr 4 - oświadczenie - rozmiar: 53248 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 05. Mapa z lokalizacją drogi Kalinowo - Kalinowo Kolonia - rozmiar: 425135 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (pdf) - rozmiar: 456247 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.