A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Strategie, programy, informacje
 • Informacje o działaniach
 • Informacje o pracy Wójta Gminy między sesjami
 • Działania Wójta w okresie od 26.08.2017 do 25.09.2017 r.

  Informacja
  o pracy Wójta Gminy Piątnica między sesjami.  W okresie od 26 sierpnia do 25 września 2017 roku wydano 11 zarządzeń w sprawie:

  1/ zmian w budżecie Gminy - 3 szt.
  2/ nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej;
  3/ zmiany zarządzenia nr 79.2017 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Piątnica Włościańska, nadania jej statutu oraz wyznaczenie organów spółki;
  4/ wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy;
  5/ rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica;
  6/ określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica;
  7/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025;
  8/ sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - 2 szt.

  W okresie tym wydano:
  - decyzje wymiarowe, zmieniające wymiar, umorzeniowe, o rozłożeniu na raty, o udzieleniu ulgi kupna i ustalające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 66
  - decyzje o zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym - 147
  - zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej i o opłacaniu składek - 185
  - zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatku - 3
  - zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - 8
  - akty urodzenia - 2
  - akty małżeństwa - 10
  - akty zgonu - 4
  - odpisy skrócone aktu stanu cywilnego - 50
  - odpisy zupełne aktu stanu cywilnego - 14
  - odpisy wielojęzyczne aktu stanu cywilnego - 2
  - wpisanie treści zagranicznego a.s.c. do polskich ksiąg stanu cywilnego - 3
  - uzupełnienie aktów stanu cywilnego o brakujące dane - 3
  - sprostowanie aktu stanu cywilnego - 1
  - zapewnienie o braku okoliczności wyłączjących zawarcie małżeństwa - 18
  - udzielono ślubu cywilnego poza Urzędem Stanu Cywilnego - 1
  - postanowienia i wezwania - 83
  - informacje podatkowe - 27
  - wnioski w sprawach działalności gospodarczej - 26
  - deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 62
  - deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób prawnych oraz od środków transportowych - 5
  - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2
  - zawiadomienia o zmianie należności zaległości pieniężnej - 4
  - zawiadomienia o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2391
  - upomnienia i tytuły wykonawcze - 2
  - wnioski o zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym - 147
  - informacje do sołtysów o obowiązkowym szczepieniu psów - 16

  W okresie tym zajmowano się również:
  - przygotowano i złożono wniosek w ramach LGD ”Sąsiedzi” na modernizację i wyposażenie Dziennego Domu „Senior –WIGOR” w Górkach-Sypniewo,
  - ze względu na brak ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.”Rozbudowa i przebudowa części drogi gminnej tj. ul. Cmentarnej i części ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego wraz z budową parkingów i budynków gospodarczo-garażowych
  oraz wiat z przeznaczeniem na pojemniki na śmieci w miejscowości Piątnica Poduchowna ” postanowiono zawężyć zakres przedsięwzięcia do przebudowy ulic i budowy parkingu,
  - trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych na przebudowy dróg w Kownatach, Murawach, placu manewrowego w Żelechach oraz ul. Sadowej w Piątnicy Poduchownej ,
  - przeprowadzono procedurę przetargową i otwarto złożone oferty na realizację zadania pn.”Budowa Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 138/2, 22 oraz 25 we wsi Jeziorko, Gmina Piątnica wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.
  - trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury i utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego;
  - zakończono i odebrano roboty obejmujące przebudowę ulicy Zdrojowej w miejscowości Dobrzyjałowo,
  - przeprowadzono procedurę przetargową i otwarto cztery oferty na realizację robót obejmujących przebudowę drogi w Nagórkach,
  - ponownie ogłoszono przetarg na przebudowę wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Nowe Krzewo,
  - ogłoszono zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Kalinowo - Kalinowo Kolonia,
  - przygotowano i wysłano wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Piątnica w obszarze Aglomeracji Łomża”,
  - w związku z planowaną realizacją ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2017, prowadzone są czynności zmierzające do pozyskania gruntów pod planowane inwestycje drogowe,
  - trwają prace geodezyjne dla zadań ujętych w wykazie prac funduszu sołeckiego na rok 2017,
  - po uchwaleniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piątnica na lata 2017-2023 zakończono i rozliczono projekt, w ramach którego był opracowany,
  - trwają prace związane z realizacją zadań ujętych w funduszach sołeckich na rok 2017,
  - prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
  - prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem sieci dróg położonych na terenie gminy oraz urządzeń i infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania;
  - przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łomży prowadzone są prace związane z bieżącym nadzorowaniem i funkcjonowaniem systemu wodno-kanalizacyjnego działającego na terenie gminy Piątnica,
  - prowadzone są postępowania związane z wydawaniem decyzji zezwalających na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, decyzji zezwalających na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz decyzje zezwalające na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na podstawie ustawy o drogach publicznych,
  - prowadzone są postępowania związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  - wydawane są zaświadczenia dotyczące przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego lub na podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz zaświadczenia o ujęciu działek w Lokalnym Programie Rewitalizacji,
  - wydawane są wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątnica,
  - wydawane są decyzje na wycinkę drzew z terenu nieruchomości prywatnych oraz przygotowywane są wnioski do uzyskania zezwoleń w odpowiednich organach na wycinkę drzew z terenu działek Gminy Piątnica,
  - prowadzone są prace związane z nadzorowaniem gospodarki lokalowej i gruntowej na terenie gminy,
  - prowadzone są prace związane z nadzorowaniem w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami projektów podziału działek, polegające na ich opiniowaniu i zatwierdzaniu,
  - na bieżąco rozpatrywane są i realizowane wnioski zgłaszane przez mieszkańców, sołtysów i radnych.

  Ponadto w dniu 16 września odbył się po raz trzeci w Piątnicy „Bieg Pamięci Września”.
  Wzięło w nim udział blisko 200 osób.
  Wójt
  Krzysztof Ryszard Kozicki  Data wprowadzenia: 2017-10-05 1102
  Data upublicznienia: 2017-10-05
  Art. czytany: 407 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.