Zarządzenie Nr 167.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica

2017-12-28 1341
Art. czytany: 557 razy


ZARZĄDZENIE NR 167.2017
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy PiątnicaNa podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Piątnica, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10.2016 Wójta Gminy Piątnica z dnia 1 lutego 2016 r., zmienionego zarządzeniem Nr 54.2016 Wójta Gminy Piątnica z dnia 21 września 2016 r. i zarządzeniem Nr 1.2017 Wójta Gminy Piątnica z dnia 2 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 33 w ust. 1 uchyla się pkt 22 i 31;

2) w § 34 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) wykonywanie obowiązków dotyczących ochrony zwierząt, w tym:
a) opracowywanie projektu gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
b) przekazywanie projektu gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt do zaopiniowania określonym ustawowo podmiotom i przyjmowanie wydanych opinii,
c) terminowe przygotowanie projektów uchwał Rady w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
d) realizacja zadań związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz z ich wyłapywaniem, zapobieganiem i zwalczaniem wścieklizny wśród bezdomnych psów i kotów,
e) przygotowywanie danych do przeprowadzenia postępowania związanego z zawarciem przez Gminę umowy ze schroniskiem dla zwierząt oraz umowy na zapewnienie zwierzętom bezdomnym opieki weterynaryjnej, z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych,
f) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji w sprawie czasowego odebrania właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia rażąco zaniedbywanego lub okrutnie traktowanego i przekazania go do schroniska, gospodarstwa rolnego lub ogrodu zoologicznego,
g) prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psów ras uznanych za agresywne,
h) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;”;

3) w § 35 w ust. 1 w pkt 15 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) prowadzenie rejestru wydatków;”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Piątnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
Wójt
Krzysztof Ryszard Kozicki
Id: FF459978-2F0B-44FD-9E77-B10628090413. Podpisany